CSV Bulk Invoice Import

CSV Bulk Invoice Import - tas ir pārdošanas dokumentu saraksta automātisks importa rīks no CSV datnes. Ar šo rīku var importēt programmā pārdošanas dokumentu sarakstu ar jebkuru dokumenta tipu.

Lai uzsākt importu jāizvēlas Pārdošana -> Jauna operācija -> CSV Bulk Invoice Import
Jaunveidotuspārdošanas dokumentus var saglabāt kā melnrakstus, iegrāmatot un aizsūtīt pa e-pastu.
Nosūtot dokumentu pa e-pastu sūtījuma pielikuma valoda (piemēram, PDF rēķins) ir atkarīga no klienta rezidences valsts, piemēram, ja klientam un kompānijai ir vienāda rezidences valsts, tad PDF dokuments būs kompānijas rezidences valsts valodā,  ja klientam ir citarezidences valsts nekā kompānijai, tad PDF dokuments būs angļu valodā.
Pēc procesasākšanasdokumentu izveidošana un apstrāde notiek fona režīmā, tādēļnevajag gaidītprocesa pabeigšanu unvarturpināt strādāt ar programmu.

Datnes importam nepieciešami zemāk minēti lauki (kolonas):
1)  InvoiceDate - dokumenta datums, ja nav aizpildīts, tad būsesošaisdatums
2)  ClientName - klienta nosaukums, ja klients nav atrasts, tad tas tiks izveidots
3)  ItemName1 - esošas preces vai pakalpojuma nosaukums vai dokumenta ar tipu citi ieņēmumi pozīciju apraksts
4)  ItemPrice1 - cena, var neaizpildīt ja precei vai pakalpojumam ir noteikta cena preču vai pakalpojumu cenu lapā

Citu lauku izmantošana nav obligāta un tos var aizpildīt (iekļaut datnē) pēc nepieciešamības.
Lauku secībai arī nav nozīmes, svarīgi lauku virsrakstu pareizrakstība saskaņā ar veidni.
Veidnē obligāti lauki atzīmēti ar zvaigzni (*), taču zvaigzni var neizmantot nosaukumā.
Lauki dokumenta rindas (pozīcijas) pievienošanai (kur, N - kārtas numurs):

ItemNameN - esošas preces/pakalpojuma nosaukums,  dokumenta ar tipu citi ieņēmumi pozīciju apraksts
ItemCodeN - esošas preces/pakalpojuma SKU, ja nosaukums nav ievadīts, tad meklēšana ir pēc SKU
ItemDescriptionN - komentārs pozīcijā, var izmantot tikai preču vai pakalpojumu pārdošanai
ItemQtyN - daudzums, ja daudzums nav ievadīts, tad daudzums ir 1
ItemPriceN - cena, var neaizpildīt ja precei vai pakalpojumam ir noteikta cena preču vai pakalpojumu cenu lapā
ItemDiscountN - rindas atlaide procentos
ItemAccountCodeN - grāmatvedības konta kods, ja nav norādīts, tad tiek izmantots konts pēc noklusējuma
ItemTaxKeyN - nodokļa grupas nosaukums vai ID, ja nav norādīts, tad tiek izmantota nodokļa grupa pēc noklusējuma

Viena pārdošanas dokumentā var būt ne vairāk par 25 rindas (pozīcijas)
ItemName1, ItemName2, ItemName3, ... ItemName25
Lai pievienotudokumentam rindu minimāli datnē jābūt ItemNameN и ItemPriceN (kur, N - kārtas numurs)

InvoiceNumber - dokumenta numurs, ja lauks nav aizpildīts, tad tiek izmantota dokumentu auto numerācija

Jauna klienta izveidošanas/pievienošanas lauki:
ClientName - klienta nosaukums;   
IsCompany - tips, ja klients juridiskā persona tad jābūt 1 vai true; 
ClientRegNumber - reģistrācijas numurs; 
ClientVatNumber - PVN numurs;  
ClientAddress - Adrese (Iela, Pilsēta, Rajons);  
ClientZip - Pasta kods/Indekss; 
ClientCountry - valsts kods (ISO 3166-1 alpha-2); 
ClientEmail - E-pasts;

Esošas piegādes adreses meklēšana notiek pēc šiem laukiem:  
ShippingTo и ShippingAddress

Lauki jaunas piegādes adreses pievienošanai: 
ShippingTo - Kam; 
ShippingAddress - Adrese;  
ShippingZip - Kods/Indekss; 
ShippingCountry -  valsts kods (ISO 3166-1 alpha-2);
ShipperName - pārvadātāja nosaukums;

Lauks piegādes maksai: 
ShippingCharge - piegādes maksa;
ShippingChargeAccountCode - grāmatvedības konta kods, ja nav norādīts, tad tiek izmantots konts pēc noklusējuma;
ShippingChargeTaxKey - nodokļa grupas nosaukums vai ID, ja nav norādīts, tad tiek izmantota nodokļa grupa pēc noklusējuma;

PaymentMethod - apmaksas veids: 
0 - vērtība nav noteikta
1 - Bankas pārskaitījums
2 - Skaidrā nauda
3 - Apmaksa ar karti
4 - Priekšapmaksa
5 - Savstarpējais norēķins
6 - Faktorings
Ja lauks nav aizpildīts, tad ir noklusējuma vērtība noiestatījumiem.

Pakalpojuma sniegšanas perioda lauki: 
PeriodFrom - pakalpojuma sniegšanas perioda sākuma datums; 
PeriodTill - pakalpojuma sniegšanas perioda beigu datums;  
Ja lauki nav aizpildīti, tad periods nav noteikts

Comment - dokumenta komentārs; 

Dažos gadījumos pārdošanas dokuments var būt neiegrāmatots šādu iemeslu dēļ: 
1) Dokumenta datums iragrāk nekā perioda bloķēšanas datums; 
2) Ja preces pārdošanai nav noteikta noliktava; 
3) Ja noliktavā ir aizliegta pārdošana mīnusā un nav pieejams preces daudzums; 
4) Ja klientam ir pārsniegts kredītlimits ;

Automātiskā maksājumu pievienošana pēc dokumenta iegrāmatošanas

Apmaksas pievienošanas lauki (N - kārtas numurs): 
MoneyAccountNameN - naudas konta nosaukums, naudas konta valūtaijāatbilst pārdošanas dokumenta valūtai; 
PaymentAmountN - summa;

Dokumentu var apmaksāt ar trim naudas kontiem: 
MoneyAccountName1, MoneyAccountName2, MoneyAccountName3

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu