Iestatījumi. Uzņēmuma profils

Pamatdati - šī forma satur informāciju par uzņēmumu: nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un bilances valūta (tiek noteikta profila izveides laikā). Tāpat formā ir pieejami iestatījumi:

  1. Pēdējais finanšu gada mēnesis – datu šķirošanas perioda iestatījums dažādās atskaitēs:esošajā finanšu gadā un iepriekšējā finanšu gadā.
  2. Decimāldaļskaitļa precizitāte – šis ir aprēķinu noapaļošanas iestatījums. Procentu aprēķinam (atlaides, nodokļu likmes) ar divām zīmēm aiz komata decimāldaļskaitļa precizitātei jābūt ar četrām zīmēm aiz komata, t.i. 0,55% = 0,0055. 
  3. Krājumu novērtēšanas metode – šī ir preces pašizmaksas aprēķinu metode AVG (vidējais svērtais) vai FIFO. AVG aprēķins sastāv no preču atlikuma vidējās svērtās vērtības uz perioda sākumu un preču iepirkumu par periodu. FIFO aprēķins tiek veikts pēc preču atlikumu vērtības perioda beigās. 
  4. Inventarizācijas veids– šī ir preču kustības atspoguļošanas metode grāmatvedības kontos. Partiju uzskaite sniedz iespēju kārtot vienas un tās pašas preces atsevišķu noliktavas uzskaiti pēc preču sērijas vai partijas numuriem. 
  • Nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā visi preču iepirkumi tiks atspoguļoti krājumu bilances kontā. Pārdošanas (norakstīšanas) gadījumā prece tiks norakstīta ar normatīvo vērtību no krājumu bilances konta uz pārdotās preces izdevumu kontu. Pēc pašizmaksas aprēķina, ja būs atšķirība starp normatīvo un aprēķināto pašizmaksu, tiks izveidots koriģējošs grāmatojums starp krājumu kontiem un pārdotās preces izdevumu kontiem. 
  • Periodiskās inventarizācijas gadījumā visi preču iepirkumi tiks atspoguļoti preču iepirkuma izdevumu kontā, un pēc pašizmaksas a prēķina preču iepirkuma summa no izdevumu konta tiks sadalīta uz krājumu bilances kontu un pārdotās preces izdevumu kontu. 

Nodokļi - šī forma satur informāciju par uzņēmuma nodokļa numuru un aplikšanas ar nodokli metodi. Pēc kases metodes nodoklis tiks izdalīts apmaksas veikšanas brīdī (naudas izteiksmē), pēc uzkrājuma metodes nodoklis tiks izdalīts rēķina grāmatošanas brīdī (pēc piegādes).

Perioda bloķēšanas datums - šī forma ir pieejama tikai tad, ja lietotājam ir tiesības mainīt bloķēšanas datumu. Ja datums nav norādīts, tad nekāds laika posms nav bloķēts.

Uzņēmuma logo - šī ir uzņēmuma logotipa lejupielādes forma.

Paraksta uzstādījumi - šī ir elektroniskā paraksta iestatīšanas un skenēta zīmoga/ paraksta lejupielādes forma. Unikālo elektronisko parakstu var izveidot no atzīmēm - aizpildītājiem (tagiem).

Dokumentu veidne - šī ir visu dokumentu veidņu kopējās informācijas iestatījumu forma. Forma satur uzņēmuma rekvizītus un kontaktinformācijas datus, galveni, kājeni un karodziņu „rādīt logotipu”.

Atskaišu veidnes - šī ir atskaišu drukas formas iestatījumu forma. Forma satur galveni, kājeni un karodziņu „rādīt logo”.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu