Definīcijas un apzīmējumi

Apmaksas termiņš – datums, līdz kuram dokuments ir jāapmaksā. Var uzstādīt apmaksas termiņu: cits datums, dienas (no rēķina datuma), mēneša beigas+ (dienas no mēneša beigām), pie saņemšanas (bez datuma) un realizācija (bez datuma).

Apstiprināts grāmatojums – grāmatojuma atzīme par to, ka grāmatojumu ir pārbaudījis grāmatvedis/de vai kāda cita atbildīga persona, ka tas ir korekts un satur patiesu informāciju. Formu un atskaišu atlasi var pasūtīt pēc visiem grāmatojumiem (ieskaitot neapstiprinātos), vai tikai pēc apstiprinātiem grāmatojumiem.

Bilances valūta – bāzes valūta, kurā tiek reģistrētas visas saimnieciskās darbības.

Bloķēšanas datums – datums, līdz kuram (ieskaitot) nevar izveidot, rediģēt un dzēst grāmatojumus. Bloķēšanas datumu var uzstādīt tikai tajā periodā, kurā nav neapstiprinātu grāmatojumu, ja nepieciešams, bloķēšanas datumu var atgriezt atpakaļ.

Cenu grupa – pārdošanas cenu glabāšanas uzskaites pozīcija cenrādī. Cenu grupa satur valūtu. Pārdošanas cenām jābūt ievadītām cenu grupas valūtā. Cenu grupa vienmēr tiek izvēlēta pēc rēķina valūtas.

Cenu grupa var ietvert nodokli. Cenu grupai ar karodziņu “nodoklis ir iekļauts” pārdošanas cenas nepieciešams ievadīt ar nodokli (bruto); cenu grupai bez karodziņa “nodoklis ir iekļauts” pārdošanas cenas jāievada bez nodokļa (neto).

Cenu grupas atspoguļošanas secība rēķinā: cenu grupa tiek izvēlēta no klienta, ja tā nav norādīta, tad tā tiek izvēlēta pēc noklusējuma no cenu grupas iestatījumiem, ja tā tur nav norādīta, tad tiek izvēlēta pirmā no cenu grupu saraksta (alfabēta kārtībā). Lietotājs rēķinā vienmēr var izmainīt cenu grupu manuāli.

Darījuma partneris – fiziskā vai juridiskā persona, kas piedalās saimnieciskā darījumā. Darījuma partnera veidi: klients, piegādātājs, darbinieks, nodokļu iestāde, banka u.c. Katrs veids var piedalīties vairākās operācijās, tam var būt dažādas atskaites un vienam no otra atšķirīgs informācijas kopums.

Dokumenta veids – uzskaites pozīcija, pēc kuras tiek sistematizētas saimnieciskās darbības.

Grāmatojums – pēc grāmatvedības kontiem sabalansēts ieraksts, kurš automātiski tiek izveidots dokumentu ģenerēšanas laikā sistēmā vai tiek ievadīts manuāli.

Grāmatvedības konts – uzskaites pozīcija saimniecisko darījumu reģistrēšanai naudas izteiksmē.

Grāmatojuma numurs – unikāls numurs, saskaņā ar kuru sistēmā tiks reģistrēts saimnieciskais darījums. Grāmatojuma numurs sastāv no: datuma formātā/ gads, mēnesis, diena/ un kārtas numura šī datuma ietvaros.

Klients – fiziskā vai juridiskā persona, kas piedalās ar preču/ pakalpojumu pārdošanu saistītā saimnieciskā darījumā.

Klientu/piegādātāju grupa – uzskaites pozīcija, kurā var iekļaut klientus/ piegādātājus ar vienādām pazīmēm vai kuriem nepieciešama atsevišķa uzskaite grupā. Klientu/ piegādātāju grupām var izveidot atsevišķu kontu debitora/ kreditora saistībām, kā arī kontus avansa un pārmaksu norēķiniem.

Kontu grupa – grāmatvedības konti ar vienādām finanšu pazīmēm, kuras izveidojot jaunu kontu tiek izmantotas, lai piešķirtu vērtību pēc noklusējuma, piemēram, bilances rindām, naudas plūsmai vai peļņas/ zaudējumu aprēķinam. Kontu grupa nosaka grāmatvedības kontus kontu iestatījumos pēc noklusējuma. Visas kontu grupas ir iepriekš uzdotās sistēmā un pēc tām tiek noteikta konta secība kontu plānā, atkarībā no izvēlētās valsts.

Kredītlimits – klienta parāda slieksnis, pēc kura vairs nevar iegrāmatot šī klienta dokumentus. Parāda pārbaude neņem vērā apmaksas termiņus.

Manuālais grāmatojums – grāmatvedības kontu sabalansēts ieraksts, kas nav saistīts ar citiem sistēmas dokumentiem.

Neapstiprināts grāmatojums – atzīme grāmatojumā par to, ka grāmatojumam nepieciešama grāmatveža/des vai kādas citas atbildīgas personas pārbaude. Formu un atskaišu atlasi var pasūtīt pēc visiem grāmatojumiem (ieskaitot neapstiprinātus) vai tikai pēc apstiprinātiem grāmatojumiem.

Nerealizētā valūtas kursa starpība – kursa starpība no saistību un naudas kontu pārvērtēšanas valūtā. Tā tiek aprēķināta pēc katra darījumu partnera saistību summas un pēc naudas kontu atlikumiem, ņemot vērā uzreiz visu valūtu uz konkrēto datumu. Valūtas konta saldo nerealizētā kursa starpības aprēķināšanas datumā tiek pielīdzināts bilances valūtas saldo un tiek izveidots kursa starpības grāmatojums. Ja tiks izmainīti dokumenti līdz nerealizētās kursa starpības aprēķina datumam, kursa starpības grāmatojums tiks dzēsts. Savukārt, realizētā kursa starpība, tiek aprēķināta pēc dokumentiem to apmaksas brīdī.

Nodokļu grupa – uzskaites pozīcija, pēc kuras tiek sagrupēti dati no iegrāmatojumiem PVN deklarācijai. Nodokļu grupas izvēles secība dokumentos: vispirms no klienta/ piegādātāja tiek izvēlēta nodokļu grupa, ja tā nav uzrādīta, tad nodokļu grupa tiek izvēlēta no preces, jā arī tā nav uzrādīta, tad tiek izvēlēta nodokļu grupa pēc noklusējuma no nodokļu grupas saraksta. Lietotājs vienmēr var izmainīt nodokļu grupu dokumentos manuāli.

Noliktava – uzskaites pozīcija, saskaņā ar kuru notiek preču kustība un uzskaite. Noliktava ir saistīta ar grāmatvedības kontu. Noliktavu daudzums sistēmā ir neierobežots.

Normatīvā vērtība – plānotā (aprēķinātā) preces pašizmaksa, kura tiks piemērota pārdošanas gadījumā pārdotās preces pašizmaksas grāmatojumā. Aprēķinot preces pašizmaksu, pārdotās preces izdevumu grāmatvedības konts tiks koriģēts uz starpību starp faktisko un normatīvo pašizmaksu.

Operācijas veids dokumentā – dokumenta ievades forma. Darījuma veids preču pārdošana / iepirkums ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, pakalpojumu sniegšana - tikai no pakalpojumu saraksta, citi ieņēmumi / izdevumi un pakalpojumu saņemšana - rēķins brīvā formā.

Pakalpojums – uzskaites pozīcija, pēc kuras tiek uzskaitīti ieņēmumi. Pakalpojums ir saistīts ar grāmatvedības ieņēmumu kontu. Pakalpojumi no pakalpojumu saraksta ir pieejami tikai pārdošanas dokumentos ar pakalpojumu sniegšanas operācijas veidu.

Pakalpojuma nosaukums – unikāls pakalpojuma nosaukums, pēc kura var meklēt un izvēlēties pakalpojumu sarakstos.

Periods – laika intervāls, kas parāda atskaiti no (ieskaitot datumu) līdz (ieskaitot datumu). Sistēmā ir iepriekš iestatīti intervāli: šodiena, vakardiena, šīs mēnesis utt. Intervāli „finanšu gads” un „nodokļu periods” tiek noteikti uzņēmuma profila iestatījumos.

Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, kas piedalās ar preču/ pakalpojumu iepirkumiem saistītā saimnieciskā darījumā.

Prece – uzskaites pozīcija, pēc kuras tiek uzskaitīti izdevumi un ieņēmumi.

Var būt trīs preču veidi - pārdošanai, patēriņam un pamatlīdzekļi. Visi trīs veidi ir pieejami pārdošanas un iepirkumu dokumentu sarakstos preču pārdošanas/ iepirkumu operācijas veidā. Visi trīs veidi ir saistīti ar grāmatvedības ieņēmumu, izdevumu un pamatlīdzekļu kontiem.

Preces pārdošanai piedalās noliktavas uzskaitē, tām tiek aprēķināta pašizmaksa.

Preces patēriņam un pamatlīdzekļi noliktavas uzskaitē nepiedalās.

Preces kods (SKU) – unikāls preces kods, pēc kura preci var meklēt un izvēlēties preču sarakstos.

Preces nosaukums – unikāls preces nosaukums, pēc kura var meklēt un izvēlēties preci sarakstos.

Preču/ pakalpojumu grupa – uzskaites pozīcija, kurā var iekļaut preces/ pakalpojumus ar vienādām pazīmēm vai kuriem nepieciešama atsevišķa uzskaite grupā. Preču/ pakalpojumu grupa var būt saistīta ar norādīto ieņēmumu/ izdevumu un pamatlīdzekļu grāmatvedības kontu.

Realizētā valūtas kursa starpība – starpība starp valūtas kursiem uz rēķina izrakstīšanas/saņemšanas datumu un rēķina apmaksas datumu. Tā tiek aprēķināta rēķina apmaksas brīdī. Apmaksas summa valūtā apmaksas datumā tiek pielīdzināta summai valūtā rēķina datumā un tiek izveidots valūtas kursa starpības grāmatojums.

Sabalansēšana – atzīme par ieraksta atbilstību no importētā banku izraksta ar iegrāmatojumu sistēmā.

Savstarpējais norēķins – saistību savstarpēja ieskaite: klients-piegādātājs, klients – klienta kredītrēķins, piegādātājs – piegādātāja kredītrēķins. Saistību ieskaite notiek ar savstarpējo norēķinu tranzīta konta palīdzību.

Tarifu grupa – piegādes maksa, kura atkarībā no rēķina pozīciju(preču/pakalpojumu) summas tiks automātiski pievienota preču pārdošanas rēķinā, noklikšķinot uz piegāde. Lai pievienotu piegādes cenu pārdošanas rēķinā, piegādes un rēķina valūtai tajā jāsakrīt.

Robežvērtība – transportēšanas izmaksu pielietojuma nosacījums, atkarībā no rēķina pozīciju summas. Piegāde tiks piemērota, ja pozīciju (preču/pakalpojumu) summa rēķinā ir mazāka par robežvērtību. Piegāde tiks piemērota vienmēr, ja robežvērtība ir vienāda ar nulli.

Piegādes adresei var tikt izvēlēta tarifa grupa. Katrai piegādes adresei var piemērot tikai vienu tarifa grupu. Tarifa grupai ir iekļautā nodokļa karodziņš, pie kura pielietošanas, piegādes cenu nepieciešams norādīt ar nodokli (bruto).

Tarifa grupas izvēles secība: tarifa grupa tiek izvēlēta no piegādes adreses, ja tajā nav tarifa grupas, tad tā tiek izvēlēta pēc noklusējuma, ja nav tarifu grupas pēc noklusējuma, tad piegādes izdevumi netiek aprēķināti.

Valūtas kurss – valūtas attiecība pret bilances valūtu. Uz uzdoto datumu valūtas kurss tiek lejupielādēts automātiski no Eiropas Centrālas Bankas (ECB). Valūtas operācijām, kurām uz konkrēto darījuma operācijas datumu nav pieejams valūtas kurss, tiek piemērots iepriekšējās dienas valūtas kurss. PayTraq izmanto tiešo valūtas kursu.

Tiešais valūtas kurss - ārzemju valūtas vērtība ir izteikta nacionālas valūtas vienībās.

Netiešais valūtas kurss - nacionālā valūta tiek izteikta ārzemju valūtas vienībās.

Vidējais piegādes laiks – dienu skaits no pasūtījuma brīža līdz preču piegādei. Vidējais piegādes termiņš iesaistīts preču atlikumu analīzes atskaitē un piegāžu plānošanā.


IERAKSTU STATUSI SARAKSTOS

Aktīvs/Tiek izmantots – ieraksts pieejams atlasei no formām un sarakstiem.

Neaktīvs/Netiek izmantots/Novecojis –neaktīvā statusā ieraksts nebūs pieejams atlasei no formām, bet būs pieejams sarakstos.

NOLIKTAVA

Operācija ir pabeigta – šajā gadījumā tika veikta preces izkraušana/ iekraušana un izrakstīts/ saņemts rēķins, operācija ir slēgta.

Gaidot atlīdzību – šajā gadījumā tika veikta pirkuma pirkšanas/ pārdošanas atgriešana, operācija kredītrēķina gaidīšanas režīmā.

Gaidot rēķinu – šajā gadījumā tika veikta preces piegāde/ izkraušana, operācija rēķina gaidīšanā.

Gaidot piegādi – šīs operācijas gadījumā tika veikta preces iekšējā kustība no nosūtītāja noliktavas, bet prece vēl nav saņemta saņēmēja noliktavā.

Tranzītā – šajā darbībā pie iekšējās preču kustības no nosūtītāja noliktavas tiek automātiski izveidota ienākošā piegāde saņēmēja noliktavā, kas prasa apstiprinājumu par preču saņemšanu.

Gaidot apstiprinājumu – tas ir dokumenta projekts, ieraksti no dokumenta nav iegrāmatoti noliktavā.

Ražošanā – šīs operācijas gadījumā tika veikta preces norakstīšana no noliktavas ražošanā, operācija ražošanas pasūtījumā slēgšanas gaidīšanas režīmā.

IEPIRKUMI/PĀRDOŠANA

Melnraksts – dokumenta projekts, kas pieejams rediģēšanai un apstiprināšanai.

Apstrādē – šīs operācijas gadījumā tika noformēts pasūtījums un nosūtīts/ saņemts izpildei. Pasūtījuma izpildīšanai pa daļām, pasūtījuma izpildes kontrole notiek pēc pozīcijām.

Gaidot apstiprinājumu – šai darbībai izveidots ieraksts par preču kustību un grāmatojums, kas prasa apstiprinājumu. Pēc grāmatojuma apstiprināšanas dokuments pāriet apmaksas gaidīšanas statusā.

Gaidot apmaksu – šai darbībai izveidots ieraksts par preču kustību un apstiprināts dokumenta grāmatojums.

Apmaksāts – ar šo operāciju dokuments ir pilnībā apmaksāts.

Daļēji apmaksāts – ar šo operāciju dokuments ir daļēji apmaksāts.

Stornēts - ar šo operāciju tika izveidots dokumenta storno grāmatojums. Ieraksts par preču kustību dzēsts.

Anulēts – ar šo operāciju dokuments un dokumenta grāmatojums tiek anulēts, ieraksts par preču kustību dzēsts.

Slēgts – ar šo operāciju pasūtījums izpildīts, visi rēķini/ piegādes saņemti, operācija ir pabeigta.

ĪSCEĻI

Pievienot jaunu rindu dokumentā - noklikšķināt N

POGAS

Pievienot apmaksu – noklikšķinot pievienot apmaksu, tiks piedāvāta skaidras naudas apmaksas ievadīšanas forma vai priekšapmaksas, kredītrēķina vai pārmaksas izmantošanas forma.

Izveidot jaunu kredrēķinu – noklikšķinot pogu, tiks izveidots jauns kredītrēķins ar informāciju no rēķina.

Izveidot jaunu rēķinu – noklikšķinot, tiek izveidots jauns rēķins ar informāciju no priekšapmaksas rēķina.

Savstarpējs norēķins – noklikšķinot, tiks piedāvāta savstarpēja norēķina forma ar datumu un summu. Noklikšķinot iegrāmatot, būs izveidots savstarpējā norēķina grāmatojums.

Kopēt – noklikšķinot, tiks izveidots jauns dokuments ar informāciju no kopētā dokumenta.

Stornēt – noklikšķinot, tiks izveidots storno dokumenta reversa (storno) grāmatojums.

Anulēt – noklikšķinot, dokuments kļūs nederīgs, bet pieejams sistēmā kopēšanai vai dzēšanai, darbību nevar atsaukt.

Dzēst – noklikšķinot, dokuments no sistēmas tiks dzēsts, darbību nevar atsaukt.

Rediģēt – noklikšķinot, dokuments tiks atvērts rediģēšanai.

Atcelt – noklikšķinot, dati netiks saglabāti.

Izmainīt/Atjaunot – noklikšķinot, dati tiks saglabāti.

Iegrāmatot – noklikšķinot, tiks izveidots grāmatojums.

ATTĒLI

Izmainīt/Rediģēt – zils zīmulis zilā kvadrātā.

Dzēst – balsts krustiņš sarkanā aplī.

ATTĒLI – LINKI/SAITES

Piegāde – zila kravas automašīna.

Rēķins – zila banknote.

Pasūtījums/Cenas piedāvājums – trīs zilas horizontālas līnijas, kas izkārtotas paralēli viena zem otras.

GRĀMATZĪMES DOKUMENTOS

Pamata informācija – šī grāmatzīme satur dokumentu.

Grāmatojumu reģistrs – šī grāmatzīme satur dotā dokumenta grāmatojumu sarakstu, no kura var pāriet uz grāmatojumu.

Maksājumi - šī grāmatzīme satur dotā dokumenta apmaksu un apmaksas summu sarakstu, no kura var pāriet uz apmaksas dokumentu vai uz šī dokumenta grāmatojumu.

Rēķini - šī grāmatzīme satur priekšapmaksas ieskaitīšanas un pieejamo priekšapmaksas atlikumu rēķinu sarakstu, no kura var pāriet uz priekšapmaksas ieskaitīšanas dokumentu vai šī dokumenta grāmatojumu.

Preču kustība - šī grāmatzīme satur noliktavas piegādes sarakstu, no kura var pāriet uz piegādi noliktavā.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu